เช็คก่อน ชัวร์กว่า!! ความประพฤติตามกติกากีฬาเทเบิลเทนนิส

กติกาเทเบิลเทนนิส

บุคลิกภาพของนักกีฬาเสมือนการสวมบทบาทการเป็นนักกีฬาที่ดี มีคุณลักษณะภายนอก รูปร่างหน้าตา กิริยาทาท่าที่บ่งบอกถึงตัวเราในทางที่ดี มีคุณลักษณะภายในจิตใจ ความคิด การวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และค่านิยม เมื่อรวมสองคุณลักษณะเหล่านี้เข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสมก็คือพฤติกรรมการแสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะตัว สำหรับนักกีฬาแล้วพฤติกรรม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรประพฤติในทางที่ดี

สถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตปฏิบัติตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอด จนอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมในทางที่ผิด จึงเล็งเห็นความสำคัญของความประพฤติของนักกีฬา ซึ่งกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นหนึ่งในการตั้งกฎ กติกาควบคุมความประพฤติของนักกีฬาขณะการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้เล่น ผู้ฝึกสอน ควรคำนึงถึงกติกาการแข่งขัน ไม่ประพฤติการใดที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้าม ผู้ชม คณะกรรมการ และการแข่งขัน ต้องเคารพ ให้เกียรติผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด

2. ผู้ตัดสินให้ใบเหลือง หมายถึง ผู้ตัดสินได้พิจารณาถึงพฤติกรรม ของผู้เล่นและผู้ฝึกสอน เป็นอย่างดีแล้ว ร่วมกับตักเตือนผู้เล่น ผู้ฝึกสอน หากกระทำพฤติกรรมเดิม สามารถลงโทษได้ทันที ในกรณีที่แข่งขันประเภททีม คนใดคนหนึ่งในทีมถูกกล่าวตักเตือน หากถูกลงโทษ มีผลทั้ง 2 คน

3. เมื่อผู้ตัดสินกล่าวตักเตือนผู้เล่นแล้วยังกระทำพฤติกรรมเดิม ยกผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายตรงข้ามคือ ได้รับ 1 คะแนน หากยังกระทำพฤติกรรมเดิมอยู่ ฝ่ายตรงข้ามได้รับ 2 คะแนน ในกรณีการให้คะแนนแต่ละครั้ง ผู้ตัดสินจะให้ใบเหลืองและใบแดงพร้อมกัน

4. ผู้ตัดสินให้ใบแดงผู้ฝึกสอน หมายถึง ผู้ตัดสินกล่าวตักเตือนผู้ฝึกสอนแล้วยังกระทำพฤติกรรมเดิม มีผลให้ผู้ฝึกสอนออกจากพื้นที่จากแข่งขัน จนกว่าการแข่งขั้นนั้นจะสิ้นสุดลง จึงจะกลับเข้ามาในพื้นที่การแข่งขันได้

5. ในกรณีผู้เล่น ถูกผู้ตัดสินกล่าวตักเตือนผู้เล่นแล้วยังกระทำพฤติกรรมเดิม ยกผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายตรงข้ามคือ ได้รับ 2 คะแนน และในกรณีผู้ฝึกสอนได้รับใบแดงจากผู้ตัดสินแล้วยังคงกระทำพฤติกรรมเดิม ผู้ตัดสินจะยุติการแข่งขันและรายงานให้ผู้ชี้ขาดทราบทันที

6. ผู้ชี้ขาด สามารถใช้มาตรการทางวินัยลงโทษผู้เล่นได้ภายใต้การพิจารณาของผู้ชี้ขาดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้ผู้ตัดสินจะรายงานให้ทราบหรือไม่ก็ตาม

7. กรณีที่ผู้เล่นถูกไล่ออก 2 ครั้งในการแข่งขันประเภททีมหรือการแข่งขันประเภทเดี่ยว ในการแข่งขันครั้งต่อไปจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

8. ผู้เล่นไม่สามารถเปลี่ยนไม้เทเบิลเทนนิสระหว่างการพักของการแข่งขันได้ หากเปลี่ยนไม้ในขณะพัก โดยไม่แจ้งให้ผู้ตัดสินและผู้แข่งขันอีกฝ่ายทราบ  ผู้ตัดสินมีสิทธิ์ยุติการแข่งขันและรายงานให้ผู้ชี้ขาดทราบ การกระทำในครั้งแรก ผู้ชี้ขาดกล่าวตักเตือน แต่ถ้ายังกระทำอีกผู้ชี้ขาดปรับแพ้ทันที

กฎ กติกาความประพฤติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักกีฬาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขัน ควรศึกษาและปฏิบัติตามกติกาเพื่อไม่เป็นการตัดสิทธิ์หรือเกิดปัญหาขณะแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นได้