ปฏิบัติก่อน ดีกว่า!! มารยาทที่ดีของผู้เล่นและผู้ชมกีฬาแบดมินตัน

มารยาทที่ดี-แบดมินตัน

มารยาท เอกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ที่เป็นแนวทางพฤติกรรม การปฏิบัติกิริยา ท่าทาง การแสดงวาจา ภาษา ปรากฏออกมาในรูปแบบพฤติกรรม ทำให้บุคคลรอบข้างเข้าใจความเป็นตัวเรา มารยาทเกิดจากการอบรม สั่งสอนของครอบครัว ยึดหลักสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีวินัย เมื่อเติบโต มีการเรียนรู้มากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และฝึกฝนมารยาทเพื่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์ ณ ขณะนั้น และเพื่อการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

                การเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพที่ดีเริ่มจากรู้จักให้เกียรติ แสดงความเคารพ เพื่อการอยู่รอดในสังคมหมู่มาก มารยาทจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเข้าร่วมสังคม กีฬาแบดมิน ก็เป็นหนึ่งในสังคมกีฬา ที่นักกีฬาทุกคนจำเป็นต้องมีมารยาทที่ดีในการเล่น เพื่อการปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎ กติกา เป็นที่ยอมรับ และมีความเป็นนักกีฬาในตัวอย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดมารยาทที่ดีของผู้เล่นและผู้ชมกีฬาแบดมินตัน ดังนี้

มารยาทผู้เล่น

1. ผู้เล่นควรคำนึงถึงอยู่เสมอว่าเป็น “นักกีฬาสมัครเล่น” ไม่นึกถึงผลแพ้ – ชนะ มีน้ำใจในนักกีฬาและรู้จักการให้อภัยเสมอ

2. ผู้เล่นแต่งกายชุดกีฬาสีขาว

3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ให้เกียรติ และแสดงความเคารพ ไม่เอาเปรียบทุกกรณีในการแข่งขัน

4. ขณะแข่งขันหากเป็นฝ่ายทำเสียคะแนนเอง ควรควบคุมสติ ไม่แสดงกิริยาท่าทาง วาจา หรือพฤติกรรมที่ขาดสติออกมา

5. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามคะแนน ควรใช้ภาษาสุภาพ ท่าทางแสดงถึงความเคารพ

6. เคารพคำตัดสินรวมถึงคำวิพากษ์คำอุทธรณ์ ของผู้ตัดสินชี้ขาด ขณะฟังคำตัดสินควรควบคุมอารมณ์ ระมัดระวังภาษาที่ใช้ หากมีการแข่งขันต่อให้รวบรวมสติ สมาธิและทำการแข่งขันต่อ

7. หากดำเนินการแข่งขันอยู่ ต้องการหยุดพัก ต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนทุกครั้ง เมื่อผู้ตัดสินอนุญาตจึงจะหยุดพักได้

8. การส่งลูกเสีย ควรส่งลูกข้ามตาข่าย ไม่ควรส่งลูกลอดใต้ตาข่าย เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการเสียมารยาท

9. ขณะทำการแข่งขัน ผู้ตัดสิน ทำการตัดสินผิดพลาด ในขณะที่เราได้ประโยชน์ ควรโต้แย้งทันที

10. ไม่ว่าผลการแข่งขันแพ้ – ชนะ ผู้เล่นไม่ควรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ควรควบคุมอารมณ์ สติให้ได้ และแสดงความยินดี หรือ เสียใจกับผู้เล่นอีกฝ่าย ด้วยการจับมือ

11. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้เล่นควรยอมรับผลการตัดสินของผู้ตัดสินชี้ขาด พร้อมทั้งแสดงความเคารพ

มารยาทผู้ชม

1. การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ให้เกียรติการแข่งขัน และสถานที่

2. เมื่อแนะนำผู้เข้าแข่งขัน ควรปรบมือ พร้อมให้กำลังใจทั้ง 2 ฝ่าย

3. กิริยาท่าทาง ภาษาที่ใช้เชียร์ควรสุภาพ

4. หลีกเลี่ยงการตะโกน การลุกเดินไปมา หรือพฤติกรรมรบกวนสมาธิผู้เข้าแข่งขัน

5. การเป็นผู้ชมที่ดี คือ การให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน โดยการนั่งนิ่งๆ

6. เคารพการตัดสินของคณะกรรมการ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือเรียกร้องความเป็นธรรมจนก่อให้เกิดความวุ่นวาย

7. เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ควรปรบมือให้กำลังใจนักกีฬาทั้งสองฝ่าย

“กีฬาแบดมิน” ถึงจะเป็นกีฬาที่เล่นง่าย เล่นได้สนุกสนาน สร้างความบันเทิง ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีแก่ร่างกายทุกๆด้าน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงและขาดไปไม่ได้ก็คือ “มารยาทที่ดีในการเล่น”